پیاده روی روحانیت انقلابی در “شب دوم” همچنان ادامه دارد… در اعتراض به فساد در بروجرد

پیاده روی روحانیت انقلابی در “شب دوم” همچنان ادامه دارد…

♨️پیاده روی اعتراضی جمعی از روحانیون انقلابی بروجرد در مقابله با #فساد های  موجود در لرستان به روز دوم خود...

ادامه مطلب ...