برگزاری این گونه جلسات باعث هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه های فرهنگی می شود

با توجه به لزوم انجام فعالیتهای فرهنگی و صالحین پایگاه جلسه ای با حضور فرمانده حوزه شهید کردی در مسجد حضرت فاطمه الزهرا(س) بین فرماندهان و هیئت امنا مسجد و تعدادی از بسیجیان برگزار شد. در این جلسه ابتدا فرمانده حوزه شهید کردی با تآکید بر استفاده از تمام ظرفیت مسجد و پایگاه برای جذب جوانان خواستار همکاری بیشتر مسئولین امر شد.

در ادامه نقطه نظرات حاظرین جمع بندی و مواردی به تصویب رسید.